AAU logo

Forskningsbaseret myndighedsbetjening

Rammeaftale med Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen

Aalborg Universitet har en rammeaftale med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om forskningsbaseret myndighedsbetjening inden for det byggede miljø, som varetages af SBi ved BUILD (Institut for Byggeri, By og Miljø).

Midlerne til dækning for universitetets leverancer er fastsat med en bevilling på Finansloven. Bevillingen dækker to formål:

  • At yde aktuel, relevant og anvendelig rådgivning til understøttelse af den offentlige administration og det politiske system inden for bygge- og boligområdet.
  • At udføre grundlagsskabende forskning og tilhørende formidling af høj kvalitet, som myndighederne og bygge- og boligsektoren kan bruge til at øge kvaliteten og produktiviteten på bygge- og boligområdet.

De nærmere vilkår for midlernes anvendelse er fastsat i en rammeaftale med et forskningsprogram og en række konkrete resultatmål.


rammeaftale mellem SBi og TBST for 2020-2021.

Kontakt viceinstitutleder for myndighedsbetjening

Afrapportering om målopfyldelse 2019

Denne afrapportering redegør for anvendelsen af de økonomiske midler, som Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet (AAU) modtager for at kunne levere forskningsbaseret myndighedsbetjening til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST). Midlerne er fastsat med en bevilling på Finanslovens § 28.57.01.

Ifølge anmærkningerne til Finansloven skal SBi anvende midlerne til to formål:

  • At yde aktuel, relevant og anvendelig rådgivning til understøttelse af den offentlige administration og det politiske system inden for bygge- og boligområdet.
  • At udføre grundlagsskabende forskning og tilhørende formidling af høj kvalitet, som myndighederne og bygge- og boligsektoren kan bruge til at øge kvaliteten og produktiviteten på bygge- og boligområdet, herunder tilgængelighed.

De nærmere vilkår for midlernes anvendelse i 2019 har været fastsat i en rammeaftale for perioden 2019-2021. Rammeaftalen fastsætter et forskningsprogram, de konkrete resultatmål og nogle økonomiske vilkår. Ud over finanslovsbevillingen omfatter afrapporteringen en bevilling på 3,5 mio. kroner årligt til en indsats for bedre tilgængelighed for personer med funktionsnedsættelse. Denne bevilling stammer fra satspuljen på børne- og socialområdet 2018-2021, jf. bilag 3 til rammeaftalen. Indsatsen omfatter forskning, myndighedsrådgivning og formidling. Aktiviteterne er dækket af og indgår i de generelle resultatkrav til SBi. Der er ikke i rammeaftalen fastsat særskilte resultatkrav vedr. tilgængelighedsaktiviteterne.

Ifølge rammeaftalen skal der foretages en opgørelse af, i hvilken grad SBi opfylder de resultatmål, der er fastsat i aftalen. Målopfyldelsesgraden for 2019 er opgjort til 75 pct.

Målopfyldelsen beskrives detaljeret i afrapporteringen, som kan læses herunder.

 

Læs afrapportering for 2019