AAU logo

Forskningsbaseret myndighedsbetjening

Afrapportering om målopfyldelse 2018

Denne afrapportering vedr. målopfyldelse i forbindelse med den forskningsbaserede myndighedsbetjening er udkommet i juni 2019.

Rapporten redegør for anvendelsen af de økonomiske midler, som Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet (AAU) modtager for at kunne levere forskningsbaseret myndighedsbetjening til Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen (TBST). Midlerne er fastsat med en bevilling på Finanslovens § 28.57.01.

Ifølge anmærkningerne til Finansloven skal SBi anvende midlerne til to formål:

  • At yde aktuel, relevant og anvendelig rådgivning til understøttelse af den offentlige administration og det politiske system inden for bygge- og boligområdet.
  • At udføre grundlagsskabende forskning og tilhørende formidling af høj kvalitet, som myndighederne og bygge- og boligsektoren kan bruge til at øge kvaliteten og produktiviteten på bygge- og boligområdet, herunder tilgængelighed.

De nærmere vilkår for midlernes anvendelse i 2018 har været fastsat i en rammeaftale for perioden 2018-2021. Rammeaftalen fastsætter et forskningsprogram, de konkrete resultatmål og nogle økonomiske vilkår.

Ud over finanslovsbevillingen omfatter afrapporteringen en bevilling på 3,5 mio. kroner årligt til en indsats for bedre tilgængelighed for personer med funktionsnedsættelse. Denne bevilling stammer fra satspuljen på børne- og socialområdet 2018-2021, jf. bilag 3 til rammeaftalen. Indsatsen omfatter forskning, myndighedsrådgivning og formidling. Aktiviteterne er dækket af og indgår i de generelle resultatkrav til SBi. Der er ikke i rammeaftalen fastsat særskilte resultatkrav vedr. tilgængelighedsaktiviteterne. Ifølge rammeaftalen skal der foretages en opgørelse af, i hvilken grad SBi opfylder de resultatmål, der er fastsat i aftalen.

Målopfyldelsesgraden for 2018 er opgjort til 90 pct.

 

Læs afrapportering for 2018

Kontakt viceinstitutleder for myndighedsbetjening