Forskningsgruppen for Indeklimaets Sundhedspåvirkninger

Forskningsgruppeleder: Helle Vibeke Andersen

De fleste danskere tilbringer 80-90 procent af livet indendørs, og indeklimaet har afgørende betydning for vores sundhed, komfort og produktivitet. Hvert år koster usundt indeklima 22.000 sygdomsjusterede leveår i Danmark. Omvendt kan et godt indeklima give høj ydeevne, velvære og trivsel.

Behov for ny viden

Risiciene ved et usundt indeklima og fordelene ved at investere i et godt indeklima er ikke tilstrækkeligt dokumenterede og dermed ikke tydelige for bygningsbrugere, bygherre og virksomheder. Der er derfor behov for viden og målrettet formidling om, hvordan man kan undgå at blive udsat for skadelige påvirkninger gennem valg af materialer, byggetekniske løsninger og ændring af brugeradfærd.

Desuden skaber byggeriets stigende internationalisering behov for at erstatte gammel viden og traditioner i byggeriet. Det øger behovet for ny forskningsbaseret viden om indeklima.

Forskningsmæssige indsatser

Gruppens forskning har til formål at skabe og formidle viden, der kan anvendes til at forbedre eller opretholde et godt indeklima i boliger, kontorer, skoler og institutioner.

Forskningen er baseret på en tværfaglig og holistisk tilgang til forståelse af de mange processer og faktorer, der influerer på indeklimaet og påvirker bygningsbrugerne. Forskningen gennemføres i felt og laboratorium. Det kan være interventionsforsøg, demonstrationsprojekter, erfaringsindsamling samt opbygning af teorier og formler. 

Vi har ekspertise inden for termisk komfort, luftkvalitet, skimmelsvampe, kemi, fugtproblemer og adfærd. Desuden har vi erfaring med at formidle viden til byggebranchen og brugere af bygninger.

De vigtigste indsatsområder:

  • Opnå bedre forståelse af forhold, der fører til forurening af indeluften.
  • Opbygge videngrundlag for at vurdere risikoen ved skimmelsvampevækst i bygninger.
  • Undersøge mulighederne for at mindske fugtproblemer i bygninger og afledte sundhedspåvirkninger.  
  • Udvikle værktøjer, der kan hjælpe driftspersonale og beboere med at forbedre den indeklimarelaterede adfærd.
  • Undersøge PCB-forurening i eksisterende bygninger, undersøge metoder til at afhjælpe forureningen og beskrive metoder til at renovere bygninger med PCB og håndtere affald med PCB.
  • Forstå de forhold, der fører til indtrængning af forureninger fra undergrunden, såsom radon eller menneskeskabt forurening som PAH og klorerede opløsningsmidler.
  • Indsamle viden om indeklimaforhold i bygningsbestanden med henblik på at anbefale renoveringstiltag eller regelændringer.
  • Opbygge viden om byggematerialer som forureningskilder.

Samarbejdsparter

Indeklimaforskning består af mange fagdiscipliner, og megen ny viden kan findes i fagenes grænseflader. Vi har tværdisciplinære samarbejder og udvider gerne de mange samarbejder, især inden for områderne medicin, epidemiologi, mikrobiologi, toksikologi og analysekemi.

Flere projekter gennemføres med byggeriets parter, herunder producenter, rådgivere og driftsorganisationer, hvilket understøtter innovation, relevans og formidling.

Endelig samarbejder gruppen med andre forskere i ind- og udland.

Anvendelse

Vores forskning anvendes blandt andet af byggeriets praktikere, myndigheder og andre forskere. Gennem SBi-anvisninger og rapporter formidler vi vores forskning til byggeriets praktikere og myndigheder. En del formidling har tillige relevans for almindelige bygningsbrugere. Vores videnskabelige produktion anvendes af andre forskere. 

Introduction in English

Om forskningsgruppen
Tilknyttet sektion