Sektionen for Infrastruktur, Vandbygning og Miljøteknologi

Om Sektionen for Infrastruktur, Vandbygning og Miljøteknologi

Om Sektionen for Infrastruktur, Vandbygning og Miljøteknologi

Sektionen for Infrastruktur, Vandbygning og Miljøteknologi udøver forskning og giver forskningsbaseret uddannelse på højeste internationale niveau inden for sine fagområder. En fællesnævner for sektionens forskning er at udvikle værktøjer, metoder og bæredygtige tekniske løsninger til gavn for samfundet. Et centralt element i mange af aktiviteterne er en eksperimentel tilgang med et anvendelsesorienteret fokus.

Case studier, modelforsøg og feltarbejdet suppleres i stor udstrækning af numeriske værktøjer til analyse og simulering af observerede data. Derudover udvikler sektionen software til forskellige formål, f.eks. simulering af trafik, design af infrastruktur, analyse af data fra vejrradar, automatiseret identifikation af (mikro)plast, samt styring af bølgebassiner og analyse af bølgedata. Den udviklede software udbydes under forskellige licenstyper og finder anvendelse på bl.a. forsknings- og uddannelsesinstitutioner herhjemme og i udlandet.

Sektionen er ansvarlig for Ingeniøruddannelserne i Vand & Miljø og Veje & Trafik, samt uddannelsen i Geografi. Derudover bidrager sektionens forskere til flere uddannelser på BUILD - Institu for Byggeri, By og MIljø og i andre institutter, f.eks. Miljøvidenskab, Bygge- & Anlægskonstruktion, samt Arkitektur & Design.

Langt hovedparten af sektionens forskningsaktiviteter er eksternt finansierede, og vi har stærke nationale og internationale samarbejder med forskningsinstitutioner, private virksomheder og den offentlige sektor. Forskningsresultaterne publiceres primært i internationalt anerkendte peer-review’ede tidsskrifter og tekniske rapporter.

Forskningsaktiviteterne er organiseret i syv meget aktive forskningsgrupper. Vælg en af de tilknyttede forskningsgrupper for at læse mere om forskningen og sektionens faglighed.

Sektionen driver flere veludstyrede laboratorier og feltstationer, som anvendes til at udføre eksperimentelle undersøgelser i lab-, pilot- og fuldskala. 

Sektionsleder

Prioriteret medarbejderliste

Der er opstået en fejl - vi beklager - prøv igen senere

Forskningsgrupper

Tilknyttede laboratorier

Hav og Havnebygning

Hav og Havnebygning

Vi forsker inden for bølger og hydrodynamisk modellering med specifikt fokus på bølgeenergi, havvindmøller og havnebygning.

Mere om laboratoriet for Hav og Havnebygning 

MIljøhydraulik

MIljøhydraulik

I miljøhydraulik er det muligt at studere stationære og ikke-stationære strømninger. I tiltrenden er det muligt at styre hældning og flow i den 15 meter lange rende. I cirkulationskaret er det muligt at studere strømninger med både strømninger og partikler. Der er state-of-the-art måleinstrumenter, så som LDA til at måle strømninger.

Virtuelt Strømningslaboratorie

Virtuelt Strømningslaboratorie

Det virtuelle strømningslaboratorie består af 35 individuelle workstations med i alt 140 beregningskerner, der kan bruges individuelt eller sammen, og bruges bruges til at simulere strømninger i vand og luft. Vi beregner f.eks. hvordan overløbsbygværker fungerer og hvordan disse kan forbedres og simulerer f.eks. vindens bevægelse gennem byen for at vurdere det lokale vindklima omkring høje bygninger.

Kemisk analyse

Kemisk analyse

Vores state-of-the-art instrumenter bruges til analyse af miljøprøver og til kvantificering af tungmetaller og miljøfremmede organiske forbindelser i komplekse matricer. Vi analyser f.eks. den kemiske sammensætning af gasprøver, af forureningsindhold i vand-, jord- og sedimentprøver og af forskellige byggematerialer som eksempelvis beton og puds.

Trafik

Trafik

Laboratoriet omfatter måleudstyr og specialprogrammer til indsamling og bearbejdning af trafikdata. Vi har bl.a. videokameraer med tilhørende harddiske og energiforsyning, der muliggør langtidsoptagelser af trafikafviklingen, en radar, som anvendes til 3-dimensionel detektering af trafikstrømme, tælleplader til registrering af trafikken i punkter og computere med specialsoftware, der gør dem velegnede til håndtering af store trafikdatamængder.

Vand & Miljøs eksterne forsøgsstationer

Vand & Miljøs eksterne forsøgsstationer

Afløbssystems målestation (Frejlev), Regnvandsbassiner (Låsby), Klimabassinet (Søndre Tranders), Aalborg Vejrradar, Beware Urban afstrømnings målestation (Aalborg), Grøn afstrømning urban hydrologi målestation (Lystrup, Aarhus)

Mikroplastik

Mikroplastik

Vores laboratorium er udstyret med to µFTIR billeddannelsesudstyr, en ATR-FTIR, et pyrolyse-GC-MS system, enkelt partikel ICP MS og diverse andre maskiner der bruges til mikroplastanalyse. Udstyret giver den hurtigste scanning for microplast der findes i dag, såvel som den højeste opløsning der kan opnås med denne type teknologi. Vores sammensætning af personale og udstyr betyder, at vi er blandt verdens største laboratorier for analyse af mikroplast i naturlige matricer.

Vejr- og klimaobservatoriet

Vejr- og klimaobservatoriet

Vejrobservatoriet har til formål at måle klimaet – specielt nedbør. Observatoriet har to X-bånds dual-pol vejrradarer placeret i St. Restrup og på Thomas Manns Vej, der hver har en måleradius på 50 km. Herudover er der en række laser disdrometre, der kan måle nedbørens type (sne,slud,hagl, regn osv) samt dråbestørrelse og hastighed. Der er en række traditionelle vippekars målere pog 2 klimastationer.