AAU logo

Laboratorier

Laboratorierne i BUILD er af international standard og bruges til forskning, undervisning og konsulentopgaver. Vi kan med state-of-the-art måleudstyr måle på systemer og fænomener under helt kontrollerede forhold. Den eksperimentelle tilgang til forskning er kendetegn for en del af de ingeniørmæssige discipliner der arbejdes med. Vi tilbyder virksomheder hjælp med at undersøge specifikke problemstillinger og gå i samarbejde om forskning og innovation. Instituttet råder over laboratorier inden for hav- og havnebygning, miljøhydraulik og urban hydrologi, kemi og mikroplastik, naturgeografi, indeklima og energiforbrug, geoteknik, beton og bygningsmaterialer, konstruktion og trafikteknik. Vi kan i vores værksted selv producere prototyper og måleinstrumenter til laboratoriet og til feltmålinger. Ud over de faste laboratorier råder instituttet over måle- og feltstationer over hele landet, der også indgår i forskningen.

Betonteknologi

Betonteknologi

Vi laver måling og testning af de grundlæggende egenskaber af tilslagsmaterialer samt frisk, hærdnende og hærdnet beton.

Bygningers Energi & Indeklima

Bygningers Energi & Indeklima

Vi forsker inden for udviklingen af nye materialer og bygningsdele til lavenergi og bæredygtigt byggeri, af nye ventilationssystemer og viden om strømningsforhold i bygninger og af intelligente facadeløsninger. Vi undersøger desuden også indeklima og sundhed i byggeriet.

Bærende Konstruktioner

Bærende Konstruktioner

Vi tester nye bygningsmaterialer og undersøger hvordan konstruktionselementer opfører sig under forskellige belastninger, hvorefter resultaterne senere kan bruges i designet af bygge- og anlægskonstruktioner.Vi udfører målinger ved udmattelsesforsøg, brudmekanisk prøvning, statisk og dynamisk belastning m.m.

Geoteknik og Fundering

Geoteknik og Fundering

Vi udfører geotekniske klassifikationsforsøg, konsoliderings- og triaxialforsøg, forsøgsopstillinger med tryktank for offshore målinger, forsøg med bøttefundamenter og pæle, geologisk klassifikation. 

Hav og Havnebygning

Hav og Havnebygning

Vi forsker inden for bølger og hydrodynamisk modellering med specifikt fokus på bølgeenergi, havvindmøller og havnebygning.

Mere om laboratoriet for Hav og Havnebygning 

IT i byggeriet

IT i byggeriet

Vi understøtter forskning og undervisning inden for brugen af informationsteknologi i byggeriets processer. Vi råder over et udvalg af software til modellering, koordinering og analyse af f.eks. bygningens installationer, lokationsbaseret planlægning og opbygning og visning af modeller i Virtual Reality. Vi råder også over Virtual- og Augmentet Reality udstyr.

Kemisk analyse

Kemisk analyse

Vores state-of-the-art instrumenter bruges til analyse af miljøprøver og til kvantificering af tungmetaller og miljøfremmede organiske forbindelser i komplekse matricer. Vi analyser f.eks. den kemiske sammensætning af gasprøver, af forureningsindhold i vand-, jord- og sedimentprøver og af forskellige byggematerialer som eksempelvis beton og puds.

Mikroplastik

Mikroplastik

Vores laboratorium er udstyret med to µFTIR billeddannelsesudstyr, en ATR-FTIR, et pyrolyse-GC-MS system, enkelt partikel ICP MS og diverse andre maskiner der bruges til mikroplastanalyse. Udstyret giver den hurtigste scanning for microplast der findes i dag, såvel som den højeste opløsning der kan opnås med denne type teknologi. Vores sammensætning af personale og udstyr betyder, at vi er blandt verdens største laboratorier for analyse af mikroplast i naturlige matricer.

MIljøhydraulik

MIljøhydraulik

I miljøhydraulik er det muligt at studere stationære og ikke-stationære strømninger. I tiltrenden er det muligt at styre hældning og flow i den 15 meter lange rende. I cirkulationskaret er det muligt at studere strømninger med både strømninger og partikler. Der er state-of-the-art måleinstrumenter, så som LDA til at måle strømninger.

Trafik

Trafik

Laboratoriet omfatter måleudstyr og specialprogrammer til indsamling og bearbejdning af trafikdata. Vi har bl.a. videokameraer med tilhørende harddiske og energiforsyning, der muliggør langtidsoptagelser af trafikafviklingen, en radar, som anvendes til 3-dimensionel detektering af trafikstrømme, tælleplader til registrering af trafikken i punkter og computere med specialsoftware, der gør dem velegnede til håndtering af store trafikdatamængder.

Vejr- og klimaobservatoriet

Vejr- og klimaobservatoriet

Vejrobservatoriet har til formål at måle klimaet – specielt nedbør. Observatoriet har to X-bånds dual-pol vejrradarer placeret i St. Restrup og på Thomas Manns Vej, der hver har en måleradius på 50 km. Herudover er der en række laser disdrometre, der kan måle nedbørens type (sne,slud,hagl, regn osv) samt dråbestørrelse og hastighed. Der er en række traditionelle vippekars målere pog 2 klimastationer.

Virtuelt Strømningslaboratorie

Virtuelt Strømningslaboratorie

Det virtuelle strømningslaboratorie består af 35 individuelle workstations med i alt 140 beregningskerner, der kan bruges individuelt eller sammen, og bruges bruges til at simulere strømninger i vand og luft. Vi beregner f.eks. hvordan overløbsbygværker fungerer og hvordan disse kan forbedres og simulerer f.eks. vindens bevægelse gennem byen for at vurdere det lokale vindklima omkring høje bygninger.

Vand & Miljøs eksterne forsøgsstationer

Vand & Miljøs eksterne forsøgsstationer

Afløbssystems målestation (Frejlev), Regnvandsbassiner (Låsby), Klimabassinet (Søndre Tranders), Aalborg Vejrradar, Beware Urban afstrømnings målestation (Aalborg), Grøn afstrømning urban hydrologi målestation (Lystrup, Aarhus)

Kontakt / laboratorieleder

Hvis du gerne vil vide mere om vores laboratorier, kontakt venligst vores laboratorieleder Per Knudsen.