Invitation til tiltrædelsesforelæsning ved Harpa Birgisdottir professor i bygningers bæredygtighed

Invitation til tiltrædelsesforelæsning ved Harpa Birgisdottir professor i bygningers bæredygtighed

Kom til tiltrædelsesforelæsning og hør, hvordan forskningen kan bidrage til mere bæredygtigt byggeri. Forelæsningen har et særligt fokus på bygningernes rolle i den presserende klimadagsorden, og hvad potentialet er for, at vi kan nå vores klimamål

English version below

I vores del af verden opholder mennesker sig omkring 90% af tiden inde i bygninger. I Europa er 8% af vores arbejdskraft tilknyttet byggeriet. Ligeledes anvender byggeriet 40% af vores energi, 40% af vores materialer, 33% af vores vandressourcer og tilskrives 30% af vores affald. På verdensplan tilskrives 40% af de samlede klimapåvirkninger byggeriet, hvor byggeriets klimapåvirkninger er estimeret til at udgøre 30% i Danmark. Hvis vi ønsker et mere bæredygtigt samfund, og at vi opnår vores klimamål, så spiller byggeriet en afgørende rolle. Derfor er udvikling af viden, uddannelse og værktøjer, der kan fremme bæredygtigt byggeri med lavere klimapåvirkninger, afgørende for den grønne omstilling.   

På BUILD har vi arbejdet intensivt med udvikling og læring af livscyklusvurderinger  (LCA ) i byggeriet i Danmark i et årti. Vi har nu blandt nogle af de første lande i verden fået krav til CO2-loft på nybyggeri, som træder i kraft i januar 2023. Disse krav tager afsæt i anvendelsen af brancheværktøjet LCAbyg og de analyser på bygningers klimapåvirkning, som Harpa har stået i spidsen for at udvikle og forske i her på instituttet.

Den 6. august kom endnu en alarmerende rapport fra FN’s klimapanel IPCC, som endnu en gang viser, at der skal mere drastiske tiltag til, hvis vi skal undgå de værste globale klimakatastrofer. Selvom vi i Danmark er frontløbere, når det kommer til klimakrav i byggeriet, så må vi stille os selv spørgsmålet; gør vi nok? Og hvilken fremtid er det byggeriet ser ind i, hvis vi skal opnå vores klimamål?

Dette arbejde er omdrejningspunktet for tiltrædelsesforelæsningen ’Buildings role in the climate crisis – status, possibilities and need’, som vil give indblik i Harpa Birgisdottirs forskning, men som også vil pege på, hvor feltet skal bevæge sig hen for at kunne løse nogle af fremtidens udfordringer.

 Forelæsningen foregår på engelsk.

Efter forelæsningen vil der være et indlæg fra den islandske forfatter Andri Snær Magnason, som er nomineret til Nordisk Råds litteraturpris 2021 for sin bog ”Om tiden og vandet”. Andri Snær Magnason | Nordisk Samarbejde (norden.org)

 

Tid og Sted

Den 29. september, 2021

Kl. 14.00 - 17.00

Auditoriet på Aalborg Universitet København | A.C. Meyers Vænge 15 | København SV 

 

Program: 

kl.14.00 - 15.15  Tiltrædelsesforelæsning ved professor Harpa Birgisdottir og indlæg fra forfatter  Andri Snær Magnason

kl.15.15 - 17.00 Reception ved auditoriet

 

Tilmelding:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVyLDeX9SADcCna1tLhTaJkNiA5hyTmHLECG01GvSEfPE3Vw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

 

ENGLISH

How can research contribute to more sustainable construction? Come to Harpa’s inaugural lecture “Buildings role in the climate crisis – status, possibilities and need”, which will have a special focus on the urgent climate agenda, what role buildings play and what the potential is for us to achieve our climate goals.

Construction plays a crucial role in the sustainable transition of our society and in achieving our climate goals. In the Nordic countries, people spend about 90% of their time inside buildings. In Europe, 8% of the workforce is related to construction. Similarly, construction uses 40% of our energy, 40% of our materials, 33% of our water resources and 30% of our waste. Worldwide, buildings are responsible for 40% of the total climate impacts, where the number is 30% in Denmark. Therefore, knowledge and efforts within sustainable construction with low climate impacts are an important topic.

We have worked intensively with the development and learning of life cycle assessments – or LCA – in construction in Denmark for a decade. Denmark is among the first countries in the world to include CO2 limits in the building regulation, which will enter into force in January 2023. These requirements are based on the use of the national LCA tool for the building sector, LCAbyg, and the analyses of buildings' climate impact, which Harpa has been leading for more than a decade at BUILD.

On 6 August, another alarming report came from the IPCC climate panel, once again showing that drastic measures are needed to avoid the worst global climate disasters. The question is what future is the construction sector looking into and what do we need to do in order to achieve our climate goals?

This work is the focal point of the inaugural lecture 'Buildings role in the climate crisis – status, possibilities and need', which will provide insight into Harpa Birgisdottir's research so far and an idea of ​​where the field needs to move to be able to solve some of the challenges of the future.

After the lecture, there will be a presentation from the Icelandic author Andri Snær Magnason, who has been nominated for the Nordic Council Literature Prize 2021 for his book "On time and water".

The lecture is held in English. 

 

PROGRAMME: 

14:00 – 15:15  Inaugural lecture by Prof. Harpa Birgisdottir and presentation from author Andri Snær Magnason
15:15 – 17:00  Reception by the auditorium

 

SIGN-UP:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVyLDeX9SADcCna1tLhTaJkNiA5hyTmHLECG01GvSEfPE3Vw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

 

 

ADRESSE

Auditoriet at Aalborg University Copenhagen, auditorium 1.008, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV

Tilbage til