Vandbygning og Miljøteknologi

 

Sektion for Vandbygning og Miljøteknologi har et bredt fokusområde. Sektionens forsknings- og studieaktiviteter spænder således fra bekæmpelse af forurening af vandområder og jord, over lokale oversvømmelser og sundhedsrisici til analyse af vindgenererede bølger, analyse og design af havne- og offshore-konstruktioner, samt energiproduktion af forskellige bølgeenergianordninger. En fællesnævner for sektionens forskning er at udvikle bæredygtige tekniske løsninger for samfundet.

Forsknings- og studieaktiviteterne er præget af en høj grad af tværfaglighed og inddrager aspekter af hydrologi, hydraulik, miljøkemi, jordfysik mv. Et centralt element i aktiviteterne er en eksperimentel tilgang med et anvendelsesorienteret fokus. Sektionen driver således flere veludstyrede laboratorier og feltstationer, som anvendes til at udføre eksperimentelle undersøgelser i lab-, pilot- og fuldskala:

  • Kemisk analyselaboratorium
  • Mikroplast laboratorium
  • Miljøhydrauliklaboratorium
  • Vejr- og klimaobservatorium
  • Virtuelt flow lab
  • Vandbygningslaboratorium

Modelforsøg og feltarbejdet suppleres  i stor udstrækning af numeriske værktøjer til analyse og simulering af observerede data. Derudover udvikler sektionen software til forskellige formål, f.eks. analyse af data fra vejrradar, automatiseret identifikation af (mikro)plast, samt styring af bølgebassiner og analyse af bølgedata. Den udviklede software udbydes under forskellige licenstyper og finder anvendelse på bl.a. forsknings- og uddannelsesinstitutioner herhjemme og i udlandet.

Sektionen er ansvarlig for Ingeniøruddannelsen i Vand & Miljø og uddannelsen i Geografi. Derudover bidrager sektionen til flere uddannelser på BUILD og i andre institutter, f.eks. Miljøvidenskab; Bygge- og Anlægskonstruktion samt Arkitektur & Design.

Langt hovedparten af sektionens forskningsaktiviteter er eksternt finansieret, og vi har stærke nationale og internationale samarbejder med forskningsinstitutioner, private virksomheder og den offentlige sektor. Forskningsresultaterne publiceres primært i internationalt anerkendte peer-review’ede tidsskrifter og tekniske rapporter. Vores dedikerede professorer, forskere og undervisere er alle eksperter inden for deres respektive fagområder og har en høj publikationsrate. Forskningsaktiviteterne er organiseret i fire meget aktive forskningsgrupper.

Vælg en af de tilknyttede forskningsgrupper for at læse mere om forskningen og sektionens faglighed.

Forskningschef

Om sektionen
Tilknyttede forskningsgrupper