AAU logo

Regler og formularer

Formularer

 • +

  DIPLOMINGENIØRPRAKTIK

  Diplomingeniørpraktik

  Alle diplomingeniørstuderende skal gennemføre et praktikophold af en varighed på 30 ECTS. Praktikken er placeret på den sidste del af 6. semester og den første del af 7. semester.

  Du finder retningslinjer og aftaleskabelon for diplomingeniørpraktik her:

 • +

  Dispensation

  Dispensationer er fritagelser fra de almindelige regler. Dispensation kan kun opnås, hvis der foreligger usædvanlige forhold (fx sygdom). 

  En dispensationsansøgning skal indeholde:

  • Ansøgerens navn og CPR-nr.
  • En præcis angivelse af hvad der søges om
  • Begrundelse for eller årsag til, at det er nødvendigt at søge dispensation
  • En sandsynliggørelse af, at dispensationen kan afhjælpe problemet
  • Lægeerklæring eller anden dokumentation

  Studienævnet må ikke give dispensation på grundlag af manglende studieegnethed (fx at prøven var svær, eller at den studerende ikke var ordentligt forberedt).

  Når du har udfyldt formularen, trykker du "send", og blanketten sendes dermed til din student-mail. Herefter sender du blanketten videre til studienævnssekretæren via din student-mail. Når du sender en blanket fra din student-mail, behøver du ikke at skrive under - din student-mail er ligeså gældende som en underskrift.


  Ansøgningsfrist

  Nedenfor kan du læse uddybende om dispensationsansøgninger vedr. 4. prøveforsøg og førsteårsprøven:


  Dispensation til 4. prøveforsøg

  Studienævnet har mulighed for at dispensere, hvis der foreligger ’usædvanlige forhold’ Såfremt studienævnet ikke kan imødekomme en dispensationsansøgning om 4. eksamensforsøg, er den studerende afskåret fra at fortsætte på uddannelsen som følge af, at den studerende har opbrugt sine eksamensforsøg og udskrives dermed af Aalborg Universitet senest 14 dage efter, at afgørelsen er truffet.


  Dispensation fra førsteårsprøven

  Førstseårsprøven består af deltagelseskravet og beståelseskravet. Begge krav skal opfyldes, førend den studerende kan få lov at fortsætte på uddannelsen.

  Deltagelseskravet: Inden udgangen af 1. studieår på diplomingeniør- og bacheloruddannelserne skal den studerende deltage, dvs. opnå en bedømmelse, i alle prøver.

  Beståelseskravet: Den studerende skal bestå alle prøver på 1. og 2. semester før udgangen af 2. studieår efter studiestart.

  Studienævnet kan dispensere, såfremt der foreligger usædvanlige forhold.

 • +

  MERIT OG FORHÅNDSMERIT

  Merit og forhåndsmerit

  Merit betyder, at du får lov til at erstatte en del af din uddannelse med en anden aktivitet.

  Merit gives, når du har bestået en aktivitet, der er meritgivende.

  Forhåndsmerit gives, før du har bestået en aktivitet, og er dermed studienævnets tilsagn om, at du er garanteret merit for aktiviteten, såfremt du består den. Dette gælder især for udlandsophold.

  Når du har udfyldt formularen, trykker du "send", og blanketten sendes til din student-mail. Herefter sender du blanketten videre til studienævnssekretæren via din student-mail. Når du sender en blanket fra din student-mail, behøver du ikke at skrive under - din student-mail er ligeså gældende som en underskrift. 


  Ansøgningsfrister

  Forhåndsmerit gældende for efterårssemestret:  1. april.
  Forhåndsmerit gældende for  forårssemestret: 1. oktober.

  Merit: skal være behandlet og godkendt i studienævnet inden semesterstart eller så hurtigt som muligt. Du skal beregne en måned til denne sagsbehandling.

  Merit for udlandsophold: så hurtigt som muligt efter du har afsluttet udlandsopholdet og helst inden den 1. februar/1. august.

 • +

  SPECIALEKONTRAKT

  Specialekontrakt

  Inden du skriver diplomingeniørprojekt eller kandidatspeciale, skal du udfylde nedenstående blanket. Blanketten skal underskrives af vejlederen og sendes derefter til studienævnet fra den studerendes student-mail.

  Aftalen fremsendes til godkendelse senest en måned efter projektstart, dvs. normalt 1/10 eller 1/3 (for uddannelser med studiestart 1/2).

  Hvis flere gruppemedlemmer skal aflevere samme blanket, noteres alle gruppemedlemmernes navne, studienumre og mailadresser i formularen. Når du trykker "send", modtager hvert gruppemedlem blanketten på sin student-mail. Herefter skal hvert gruppemedlem indsende blanketten til studienævnssekretæren (med vejlederens underskrift) via egen student-mail, for at der er tale om en gældende blanketindsendelse.

  Såfremt der er et behov for fortrolighedserklæring, bør studienævnet kontaktes. Til inspiration kan der findes kontrakter ved Kontraktenheden.

 • +

  VIRKSOMHEDSOPHOLD

  Virksomhedsophold

  Virksomhedsophold foregår på kandidatuddannelsens 3. semester. Du kan finde retningslinjer og aftaleskabelon her:

  Bemærk, at universitetets standardaftaler Hemmeligholdelsesaftale om studenterprojekt eller Hemmeligholdelses- og rettighedsaftale om studenterprojekt skal benyttes og underskrives før virksomhedsopholdets begyndelse.

  I følgende brochure kan du læse mere om udbytte og forventninger ved et projektorienteret forløb samt finde gode råd til planlægningen af forløbet:

 • +

  Valg af studieretning - 5. semester

  Valg af studieretning - 5. semester

  Udfyld denne formular, når du skal vælge din studieretning på 5. semester for enten bachelor- eller diplomingeniøruddannelsen i Byggeri og Anlæg: