build.aau.dkForskning

Sektionen for Infrastruktur, Vandbygning og Miljøteknologi

Sektionen for Infrastruktur, Vandbygning og Miljøteknologi udvikler værktøjer, metoder og bæredygtige tekniske løsninger til gavn for samfundet. Et centralt element i mange af aktiviteterne er en eksperimentel tilgang med et anvendelsesorienteret fokus.

Om Sektionen for Infrastruktur, Vandbygning og Miljøteknologi

Sektionen for Infrastruktur, Vandbygning og Miljøteknologi udøver forskning og giver forskningsbaseret uddannelse på højeste internationale niveau inden for sine fagområder. En fællesnævner for sektionens forskning er at udvikle værktøjer, metoder og bæredygtige tekniske løsninger til gavn for samfundet. Et centralt element i mange af aktiviteterne er en eksperimentel tilgang med et anvendelsesorienteret fokus.

Case studier, modelforsøg og feltarbejdet suppleres i stor udstrækning af numeriske værktøjer til analyse og simulering af observerede data. Derudover udvikler sektionen software til forskellige formål, f.eks. simulering af trafik, design af infrastruktur, analyse af data fra vejrradar, automatiseret identifikation af (mikro)plast, samt styring af bølgebassiner og analyse af bølgedata. Den udviklede software udbydes under forskellige licenstyper og finder anvendelse på bl.a. forsknings- og uddannelsesinstitutioner herhjemme og i udlandet.

Sektionen er ansvarlig for Ingeniøruddannelserne i Vand & Miljø og Veje & Trafik, samt uddannelsen i Geografi. Derudover bidrager sektionens forskere til flere uddannelser på BUILD - Institut for Byggeri, By og MIljø og i andre institutter, f.eks. Miljøvidenskab, Bygge- & Anlægskonstruktion, samt Arkitektur & Design.

Langt hovedparten af sektionens forskningsaktiviteter er eksternt finansierede, og vi har stærke nationale og internationale samarbejder med forskningsinstitutioner, private virksomheder og den offentlige sektor. Forskningsresultaterne publiceres primært i internationalt anerkendte peer-review’ede tidsskrifter og tekniske rapporter.

Forskningsaktiviteterne er organiseret i syv meget aktive forskningsgrupper. Vælg en af de tilknyttede forskningsgrupper for at læse mere om forskningen og sektionens faglighed.

Sektionen driver flere veludstyrede laboratorier og feltstationer, som anvendes til at udføre eksperimentelle undersøgelser i lab-, pilot- og fuldskala. 

Sektionsleder

Laboratorier

ved BUILD
Vores laboratorier er af international standard og bruges til forskning, undervisning og konsulentopgaver. Den eksperimentelle tilgang til forskning er kendetegn for en del af de ingeniørmæssige discipliner der arbejdes med.
State-of-the-art måleudstyr
Vi kan med state-of-the-art måleudstyr måle på systemer og fænomener under helt kontrollerede forhold.
Samarbejde med virksomheder
Vi tilbyder virksomheder hjælp med at undersøge specifikke problemstillinger og gå i samarbejde om forskning og innovation.
Egen produktion
Vi kan i vores værksted selv producere prototyper og måleinstrumenter til laboratoriet og til feltmålinger.
Eksterne måle- og feltstationer
Ud over de faste laboratorier råder instituttet over måle- og feltstationer over hele landet, der også indgår i forskningen.

Laboratorier i sektionen

Kemisk analyse

Analyse af miljøprøver, kvantificering af tungmetaller og miljøfremmede organiske forbindelser i komplekse matricer. Analyse af f.eks. den kemiske sammensætning af gasprøver, af forureningsindhold i vand-, jord- og sedimentprøver og af forskellige byggematerialer.

Mikroplast

To µFTIR billeddannelsesudstyr, én ATR-FTIR, ét pyrolyse-GC-MS system, enkelt partikel ICP MS og div. andre maskiner til mikroplastanalyse. Den hurtigste scanning for microplast der findes i dag, såvel som den højeste opløsning mulig med denne type teknologi.

Miljøhydraulik

Studie af stationære og ikke-stationære strømninger. I tiltrenden er det muligt at styre hældning og flow i den 15 meter lange rende. I cirkulationskaret er det muligt at studere strømninger med både strømninger og partikler. LDA til at måle strømninger.

Trafik

Måleudstyr og specialprogrammer til indsamling og bearbejdning af trafikdata. Videokameraer til langtidsoptagelser af trafikafviklingen, radar til 3D detektering af trafikstrømme, tælleplader til registrering af trafikken i punkter og specialsoftware.

Vejr- og klimaobservatorie

Måling af klimaet – specielt nedbør. To X-bånds dual-pol vejrradarer på to lokationer, der hver har en måleradius på 50 km. Laser disdrometre, der måler nedbørens type (sne,slud,hagl, regn osv), dråbestørrelse og hastighed. Traditionelle vippekars målere pog 2 klimastationer.

Virtuelt Strømning

35 workstations, med i alt 140 beregningskerner, der kan bruges individuelt eller sammen, og bruges til at simulere strømninger i vand og luft. F.eks. simulering af vindens bevægelse gennem byen for at vurdere det lokale vindklima omkring høje bygninger.

Eksterne forsøgsstationer

Afløbssystems målestation (Frejlev), Regnvandsbassiner (Låsby), Klimabassinet (Søndre Tranders), Aalborg Vejrradar, Beware Urban afstrømnings målestation (Aalborg), Grøn afstrømning urban hydrologi målestation (Lystrup, Aarhus).