Spring til indhold

Laboratorier

ved BUILD i Aalborg
Vores laboratorier er af international standard og bruges til forskning, undervisning og konsulentopgaver. Den eksperimentelle tilgang til forskning er kendetegn for en del af de ingeniørmæssige discipliner der arbejdes med.
State-of-the-art måleudstyr
Vi kan med state-of-the-art måleudstyr måle på systemer og fænomener under helt kontrollerede forhold.
Samarbejde med virksomheder
Vi tilbyder virksomheder hjælp med at undersøge specifikke problemstillinger og gå i samarbejde om forskning og innovation.
Egen produktion
Vi kan i vores værksted selv producere prototyper og måleinstrumenter til laboratoriet og til feltmålinger.
Eksterne måle- og feltstationer
Ud over de faste laboratorier råder instituttet over måle- og feltstationer over hele landet, der også indgår i forskningen.

Samarbejde

Hvis du er interesseret i samarbejde i forbindelse med forskning i vores laboratorier, så kontakt os gerne. 

Betonteknologi

Vi laver måling og testning af de grundlæggende egenskaber af tilslagsmaterialer samt frisk, hærdnende og hærdnet beton.

Bærende konstruktioner

Tester nye bygningsmaterialer, undersøger hvordan konstruktionselementer opfører sig under forskellige belastninger. Målinger ved udmattelsesforsøg, brudmekanisk prøvning, statisk og dynamisk belastning m.m.

Geoteknik og fundering

Vi udfører geotekniske klassifikationsforsøg, konsoliderings- og triaxialforsøg, forsøgsopstillinger med tryktank for offshore målinger, forsøg med bøttefundamenter og pæle, geologisk klassifikation.

Bygningers Energi & Indeklima

Vi forsker inden for udviklingen af nye materialer og bygningsdele til lavenergi og bæredygtigt byggeri, af nye ventilationssystemer, viden om strømningsforhold i bygninger, af intelligente facadeløsninger og indeklima og sundhed i byggeriet.

IT i byggeriet

Brugen af informationsteknologi i byggeriets processer. Software til modellering, koordinering og analyse af f.eks. bygningens installationer, lokationsbaseret planlægning og opbygning og visning af modeller i Virtual Reality. Virtual- og Augmentet Reality udstyr.

Karakterisering af Bygningsmaterialer

Laboratoriet består af avanceret udstyr til at undersøge materialers termofysiske egenskaber og heat-air-moisture transport karakteristika, især ved bæredygtige bygningsmaterialer.

Kemisk analyse

Analyse af miljøprøver, kvantificering af tungmetaller og miljøfremmede organiske forbindelser i komplekse matricer. Analyse af f.eks. den kemiske sammensætning af gasprøver, af forureningsindhold i vand-, jord- og sedimentprøver og af forskellige byggematerialer.

Mikroplast

To µFTIR billeddannelsesudstyr, én ATR-FTIR, ét pyrolyse-GC-MS system, enkelt partikel ICP MS og div. andre maskiner til mikroplastanalyse. Den hurtigste scanning for microplast der findes i dag, såvel som den højeste opløsning mulig med denne type teknologi.

Miljøhydraulik

Studie af stationære og ikke-stationære strømninger. I tiltrenden er det muligt at styre hældning og flow i den 15 meter lange rende. I cirkulationskaret er det muligt at studere strømninger med både strømninger og partikler. LDA til at måle strømninger.

Trafik

Måleudstyr og specialprogrammer til indsamling og bearbejdning af trafikdata. Videokameraer til langtidsoptagelser af trafikafviklingen, radar til 3D detektering af trafikstrømme, tælleplader til registrering af trafikken i punkter og specialsoftware.

Vejr- og klimaobservatorie

Måling af klimaet – specielt nedbør. To X-bånds dual-pol vejrradarer på to lokationer, der hver har en måleradius på 50 km. Laser disdrometre, der måler nedbørens type (sne,slud,hagl, regn osv), dråbestørrelse og hastighed. Traditionelle vippekars målere pog 2 klimastationer.

Virtuelt Strømning

35 workstations, med i alt 140 beregningskerner, der kan bruges individuelt eller sammen, og bruges til at simulere strømninger i vand og luft. F.eks. simulering af vindens bevægelse gennem byen for at vurdere det lokale vindklima omkring høje bygninger.

Eksterne forsøgsstationer

Afløbssystems målestation (Frejlev), Regnvandsbassiner (Låsby), Klimabassinet (Søndre Tranders), Aalborg Vejrradar, Beware Urban afstrømnings målestation (Aalborg), Grøn afstrømning urban hydrologi målestation (Lystrup, Aarhus).