Kvalitetssikring

Kvalitetssikring

Vi arbejder målrettet med fastholdelse og videreudvikling af en høj kvalitet i vores uddannelser.

Alle uddannelser er forskningsbaserede og karakteriserede ved stor relevans og employability i forhold til det omgivende samfund. Undervisningen varetages af aktive forskere og i tæt relation til det omkringliggende samfund, så den altid er relevant og ajour. Dette understøtter, at de færdige kandidaters kompetencer og viden stemmer overens med det omgivende samfunds behov og forventninger. 

Undervisningsmetoder og læringsformer udvikles og nytænkes løbende.

Udvikling af kvalitetssikringssystem

Vi deltager aktivt i arbejdet med udvikling og drift af et professionelt kvalitetssikringssystem, der skal være karakteriseret ved systematisk og relevant feedback fra studerende, undervisere, dimittender, aftagere og censorer.

Vi tager ligeledes del i udvikling og effektivisering af såvel universitetets studieadministrative system som universitetets øvrige administrative systemer.

Kvalitetssikring- og udvikling af uddannelser på AAU

AAU laver undersøgelser af de studerendes oplevelse af undervisningen, opbygning og indhold af semestret og udannelsens forløb. Endvidere undersøges de studerendes oplevelse af studiemiljøet (studiemiljøundersøgelsen) samt sammenhængen mellem den gennemførte uddannelse og de færdige dimittenders erfaringer på arbejdsmarkedet (dimittendundersøgelsen).

Find alle detaljer om kvalitetssikringen på kvalitetssikring.aau.dk. 

Semesterkoordinator

Semesterkoordinatoren har en central rolle i koordinering og  løbende kvalitetssikring af undervisningen. Koordinatoren refererer til studienævnet og står for den konkrete planlægning, styring, monitorering og evaluering af semestrets undervisning og øvrige faglige aktiviteter. Koordinatoren udøver sin funktion gennem regelmæssige møder med studerende (via semesterintroduktion, semestergruppemøder, semesterevaluering m.m.) og undervisere på semestret.

Uddannelsesevaluering

Umiddelbart før de studerende afslutter deres uddannelse, beder skolen de studerende vurdere deres uddannelse. De studerende gives mulighed for at vurdere opfyldelse af forventninger, fagligt niveau og indhold, studiebelastning (niveau og fordeling), progression og opnåede kompetencer i forhold til kompetenceprofil for uddannelsen.

Undervisningsevaluering

Niveau 1 - SEMESTER-, PROJEKT- OG KURSUSEVALUERING

Online spørgeskemaundersøgelse. Undersøgelsen har generel karakter: den spørger ind til sammenhængen i semesteret, i projektmodulet og i de enkelte kursusmoduler.

Niveau 2 - SEMESTEREVALUERING

Studienævnets opsamling via semesterkoordinatorer af semestergruppens afsluttende evaluering af det forgangne semester med inddragelse af semestergruppereferater og skolens kvantitative semester-, projekt- og kursusevaluering for det pågældende semester.

Niveau 3 - SEMESTERGRUPPEMØDER

Løbende evaluering af semesteret forestået af semesterkoordinatoren i samarbejde med semestergruppen.

Niveau 4 - MIDTVEJS (ELLER LØBENDE)

Underviserens/ernes løbende evaluering/dialog med de studerende.

Semesterevaluering

Hvert semester skal evalueres i en semesterevalueringsrapport. Rapporten udarbejdes af de studerende (typisk styregruppen) ved opstarten af det nye semester.

Semesterkoordinatoren initierer at rapporten udfyldes på baggrund af den kvantitative semesterevaluering (SurveyXact), som fremsendes via studienævnet.

Den udfyldte semesterevalueringsrapport fremsendes til studienævnet. Skabelon til semesterevaluering

Semesterevalueringer 2019-2020

Efterår 2019

2012-2018 arkiv fra Byggeri og Bolig

2012-2018 arkiv fra SES